vvan De Mierenof het 1) Bestelbon en orderbevestiging
1.1 Onderhavige algemene voorwaarden vormen samen met het door de opdrachtgever aanvaarde bevestiging per email of ondertekende offerte één geheel en worden geacht door de opdrachtgever stilzwijgend te zijn aanvaard.
1.2 Elke door De Mieren opgestelde offerte is geldig voor een periode van 30 dagen. Zolang de offerte door de opdrachtgever niet is ondertekend, is deze voor De Mieren niet bindend. Door De Mieren opgestelde offertes gelden, behoudens andersluidende bepaling, niet voor toekomstige projecten.
1.3 Elke door de opdrachtgever ondertekende offerte is voor de opdrachtgever bindend. Alle uitvoeringen van de aan De Mieren toevertrouwde opdrachten gebeuren met toepassing van onderhavige algemene voorwaarden en zulks met uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden van de opdrachtgever of de onderaannemers. Deze voorwaarden gelden automatisch voor alle huidige en toekomstige handelsbetrekkingen met De Mieren.
1.4 In de offertes van De Mieren die betrekking hebben op een aanneming van werk wordt, behoudens in geval een forfaitaire prijs wordt overeengekomen, een prijs in regie gehanteerd, waarbij een indicatieve richtprijs kan worden voorzien, dewelke evenwel voor partijen niet bindend is.
1.5 Indien tussen partijen een betaling in termijnen is overeengekomen, geschiedt de betaling naar gelang de voortgang der werken. In geval van niet betaling heeft de Mieren het recht de werkzaamheden op te schorten.
1.6 De Mieren is gerechtigd de in de offerte bepaalde prijs (in regie / forfaitair) aan te passen aan de evolutie van de vaste en variabele kosten van de Mieren ten gevolge van een wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie, verwerking, volume/gewicht, enz.). De eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.
1.7 De indicatieve richtprijs is een schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs, rekening houdende met de het aantal vooropgestelde werkuren, de te verwerken materialen, op te ruimen goederen en de overige kosten die betrekking hebben op de door de opdrachtgever ondertekende offerte.
1.8 Een samengestelde offerte verplicht de Mieren niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen het overeenkomstig deel van de prijs zoals bepaald in de offerte.
1.9 Betalingskortingen worden niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen tussen de opdrachtgever en de Mieren.
1.10 Bij opruimingen is het bezemschoon opleveren van de werf standaard inbegrepen in de dienstverlening. Dit indien de netheid van de werf het toelaat en de werf vrij is van natte vloeren, vocht of water. Kelders, zolders, garages en schuren zijn hier niet bij inbegrepen. Voor een schoonmaak (indien gewenst) dient een aparte offerte te worden opgemaakt.
1.11 Uitvoering heeft betrekking tot het adres waar de werf gevestigd is. Onder werf wordt verstaan de plaats waar de werken worden uitgevoerd, ongeacht of de werf van privé of commerciële aard is en ongeacht of deze bewoond of onbewoond is.
1.12 Citaten op de website (met uitzondering van deze algemene voorwaarden) zijn slechts indicatief en kunnen in geen enkel geval geïnterpreteerd worden als een akkoord tussen partijen.

2) Wijzigingen aan de opdracht
2.1 Meer- of minderwerken zijn slechts geldig in zoverre zij schriftelijk zijn overeengekomen tussen de opdrachtgever en de Mieren.
Meerwerken die ½ van de in de offerte overeengekomen prijs overtreffen geven aanleiding tot betaling van een bijkomend voorschot van 35 % van de totaalprijs van de meerwerken.
(Het saldo van) de prijs van de meerwerken wordt op einde van de opdracht gefactureerd aan de opdrachtgever.
2.1 Onzichtbare goederen (rommel, puin, afval, zand, enz..) die pas zichtbaar worden na het afbreken of verwijderen van een scheiding (muur, vloer, spanplaat, of items van welke aard ook) die het zicht hebben belemmerd bij het opmaken van de offerte zijn als dusdanig niet in de overeengekomen werken inbegrepen. Deze werken mogen dus in rechtevenredeiggheid met de reeds gemaakte offerte en conform gangbare prijzen meergefactureerd worden door De Mieren.
2.3 Indien voor de aanvang der werken binnen een termijn van 7 werkdagen door de opdrachtgever een opdracht wordt geannuleerd is een schadevergoeding van 35 % van de offerteprijs verschuldigd aan de Mieren.
2.3 In geval van faillissement, WCO of collectieve schuldenregeling in hoofde van de opdrachtgever is de Mieren gerechtigd om de overeenkomst van rechtswege te ontbinden.

3) Rol van De Mieren
3.1 De opdrachtgever kan op de Mieren een beroep doen als tussenpersoon of als aannemer.
3.2 Indien de opdrachtgever op de Mieren een beroep doet als tussenpersoon betekent zulks bemiddelt in de totstandkoming van een (aannemings-)overeenkomst tussen de opdrachtgever en een derde (– aannemer).
In een dergelijke situatie is de Mieren geen partij in de overeenkomst die tussen de opdrachtgever en de derde (-aannemer) is afgesloten. In dit geval is De Mieren enkel partij in de hoedanigheid als boekingsagentschap.
De Mieren kan in een dergelijke situatie door de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen vanwege de derde (– aannemer), waarbij de opdrachtgever rechtstreeks heeft gecontracteerd.
3.3 In geval dat de opdrachtgever op de Mieren een beroep wenst te doen als aannemer, mag de Mieren voor de uitvoering van het geheel of een gedeelte van de in de offerte beschreven werken een beroep doen op onderaannemers.
3.4 De Mieren zijn aansprakelijk voor het evacueren van de goederen conform alle wettelijke normen
Deze onderaannemers waarborgen de kwaliteit van de door hen uitgevoerde werkzaamheden. In geval van betwisting tussen de opdrachtgever en onderaannemer, zal de opdrachtgever zich rechtstreeks tot de onderaannemer dienen te richten teneinde deze te dwingen zijn verplichtingen na te komen.
De Mieren dient van een dergelijke betwisting door de opdrachtgever in kennis te worden gesteld en zulks op het ogenblik dat de opdrachtgever de onderaannemer in gebreke stelt.
3.5 De opdrachtgever zal met de onderaannemer of met het personeel van De Mieren niet rechtstreeks afspraken maken inzake prijzen, bijkomende of aangepaste werkzaamheden of alles wat verband houdt met datgene wat in de offerte is bepaald.
Enkel de Mieren kan meerwerken opdragen aan de onderaannemer of hun personeel, en zulks na hiertoe schriftelijk het akkoord te hebben bekomen van de opdrachtgever.

4) Uitvoerings- en leveringstermijnen
4.1 De termijnen waarbinnen de werken worden uitgevoerd of de dienst dient te worden geleverd en dewelke vermeld zijn in de offerte zijn slechts indicatief. Een eventuele vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of prijsvermindering in hoofde van de opdrachtgever.
4.2 De levering / uitvoering door de Mieren wordt geschorst, zolang het in de offerte bepaalde voorschot door de opdrachtgever niet is betaald.
4.3 In geval van bijkomende werken en / of wijzigingen aan de offerte komen de opgegeven termijnen te vervallen en zal door de Mieren een nieuwe termijn worden vooropgesteld.
4.4 Onvoorziene situaties zoals bepaalde goederen die niet door deuropeningen geraken schorsen de voorwaarden van de offerte op.
4.5 Oorlog, mobilisatie, blokkade, gedeeltelijke of volledige staking, lock-out, opstand, epidemieën, weersomstandigheden, machinebreuk, brand, ontploffing en iedere oorzaak die de regelmatige levering door onze leveranciers in grondstoffen en materialen of bevoorrading van een normale productie of het transport verhinderen, alsook van alle gelijkaardige omstandigheden die De Mieren of zijn onderaannemers zou ondergaan, worden beschouwd als overmacht, die een niet tegensprekelijke verlenging van de leveringstermijn of –uitvoeringstermijn rechtvaardigen.

5) Verplichtingen van de opdrachtgever
5.1 De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen en voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.
5.2 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat De Mieren zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien de opdrachtgever geen toegang tot de werf kan verlenen aan De Mieren op het afgesproken tijdstip zullen er extra kosten voor wachttijd of verplaatsing aangerekend worden.
5.3 Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade in hoofde van de Mieren te vergoeden.
5.4 Indien de opdrachtgever arbeidskrachten of een helpende hand diende te voorzien voor het deugdelijk uitvoeren van de opdracht dienen deze personen bij aankomst zich aan te dienen bij de Mieren. Indien dit niet gebeurt kan de Mieren niet verplicht worden de opdracht aan te vatten. In een dergelijke situatie is de opdrachtgever de in hoofde van de Mieren ontstane schade te vergoeden.
5.5 De opdrachtgever staat in om de door hem aangeleverde arbeidskrachten al dan niet bezoldigd te voldoen aan alle wettelijke normen met betrekking tot aangifte RVA en dimona, verzekering, veiligheidskledij. Bij gebreke aan deze is de opdrachtgever aansprakelijk bij eventuele controles of inspecties.
5.5 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
– Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden en onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen.
– Het verstrekken van informatie over eventuele gevoeligheden van bepaalde oppervlakken, materialen, elementen, vloeren of van de directe of indirecte te behandelen vertrekken waar het werk wordt verricht.
– Het verstrekken van informatie die ertoe kan leiden dat de opdracht niet terdege kan uitgevoerd worden.
– Elke verandering of aanpassing van de situatie op de werf tussen het opmaken van de offerte en het uitvoeren van de opdracht dient door de opdrachtgever aan “De Mieren” schriftelijk gecommuniceerd te worden.
– Goederen die niet opgeruimd/verwijderd hoeven te worden dienen door de opdrachtgever duidelijk afgebakend, gemarkeerd, omschreven (lijst/inventaris) en gecommuniceerd te worden worden. Bij gebreke aan deze of elke onduidelijkheid hieromtrent vervalt alle aansprakelijkheid van De Mieren.
– Het niet beschikbaar stellen van de nodige arbeidskrachten of voor de zichtbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht
– Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
– Aanwezigheid van asbest, chemische producten, gevaarlijke/ongezonde situaties of onstabiele ondergronden dienen door de opdrachtgever duidelijk geïnformeerd te worden.
5.6 Indien de Mieren op een afspraak toekomt die is gemaakt door de opdrachtgever en de opdrachtgever op deze afspraak niet aanwezig is, zonder dat deze afspraak minimum 24 uur op voorhand is geannuleerd door de opdrachtgever, zal een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 3 werkuren + verplaatsingskosten.
5.7 Voor werkzaamheden die minder dan 3 werkuren in beslag nemen, zal steeds een vergoeding gelijk aan 3 werkuren verschuldigd zijn.
Elk begonnen uur zal door de Mieren worden gefactureerd als een volledig uur.
Onder “werkuur” wordt tevens begrepen de tijd die nodig is om het materiaal en het personeel van en naar de werf te verplaatsen. In het geval het om materiaal handelt omvat deze verplaatsing desgevallend ook het aankopen van de goederen bij de leverancier.
5.8 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat onbevoegde personen die geen taak hebben om aan de werkzaamheden deel te nemen de toegang tot de werf te ontzeggen. Ongevallen of schade die derden of onbevoegde personen oplopen door de werkzaamheden zijn volledig ten laste van de opdrachtgever.
5.9 Indien er aan De Mieren wordt opgedragen tot het ontkoppelen van witgoed of het afbreken van keukens, badkamer of sanitair is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever alle nutsvoorzieningen die stroom, water, gas of een andere bron leveren af te sluiten. 

6) Eigendomsvoorbehoud & retentierecht
6.1 De eigendomsoverdracht van de door de Mieren geleverde materialen gaat over op het ogenblik van de betaling van de totale prijs zoals voorzien in de offerte en eventueel vermeerderd met de prijs van de meerwerken.
6.2 De overdracht van het risico geschiedt op het ogenblik van de voorlopige oplevering.
6.3 De opdrachtgever bekomt het genot door het vrij gebruik vanaf de voorlopige oplevering en na betaling van de volledige koopsom, kosten, belastingen en meerwerken.
6.4 De Mieren is gerechtigd om alle in bewerking zijnde, reeds bewerkte of nog te bewerken zaken, eigendom van de opdrachtgever, die zij onder zich heeft, onder zich te houden tot het ogenblik van de betaling van de totale prijs zoals voorzien in de offerte en eventueel vermeerderd met de prijs van de meerwerken.
Alle kosten die hieraan verbonden zijn (bv. opslagkosten) vallen ten laste van de opdrachtgever.
6.5 Alle tekeningen, plannen, studies, beschrijven, enz. die door de Mieren ter beschikking zijn gesteld zijn en blijven haar eigendom. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming vanwege de Mieren niet worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht worden van derden.
6.6 Het in gebruik nemen van de uitgevoerde werken en / of de geleverde goederen wordt beschouwd als aanvaarding van de werken.
6.7 Eigendomsoverdracht en aansprakelijkheid van de op te ruimen goederen gebeurt om het moment dat de goederen de werf verlaten. Vanaf dat moment zijn de Mieren vrij om de goederen te evacueren via hun netwerk. De opdrachtgever doet afstand van compensatie indien de afgestane goederen commercieel iets mochten opbrengen.

7) Klachten
7.1 Alle weigeringen en klachten over de geleverde materialen of uitgevoerde werken moeten binnen de 8 dagen na de levering of uitvoering per aangetekend schrijven aan de Mieren ter kennis worden gebracht, op straffe van verval van aansprakelijkheid.
7.2 Zichtbare gebreken zijn steeds gedekt door de aanvaarding bij de levering of de oplevering van de werken.
7.3 De toezending van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet de betalingsvoorwaarden na te komen.

8) Oplevering & eindafrekening
8.1 In geval van aanneming, nodigt De Mieren na voltooiing van de werken de opdrachtgever uit voor een P.V. van oplevering van het uitgevoerde werk. De opdrachtgever dient hierop binnen een redelijke termijn te reageren met het oog op aanvaarding van de werkzaamheden. Indien de opdrachtgever om één of andere reden niet binnen een redelijke termijn aanwezig kan zijn voor P.V. van oplevering te ondertekenen zullen De Mieren een fotoreportage maken van het uitgevoerde werk. Deze foto reportage is een momentopname van het einde van uitvoering en aanvaard als plaatsvervangend P.V. van oplevering. De Mieren kunnen uiteraard niet aansprakelijk gesteld worden voor eventualiteiten die zich zouden kunnen voordoen na oplevering door fotoreportage.
8.2 Indien er gebreken geconstateerd worden, die door de Mieren dienen te worden hersteld, zal hiervan melding worden gemaakt in het P.V. van oplevering.
8.3 Naar aanleiding van de oplevering zal De Mieren aan de opdrachtgever een eindstaat ter hand stellen dewelke een opsomming bevat van de bestede uren, de geleverde materialen en de overige kosten (gereedschapsverhuur, parkeergelden, precario, enz.). In geval tussen partijen geopteerd is voor een forfaitaire prijs vormt de eindstaat een overzicht van de geleverde prestaties en materialen overeenkomstig de offerte.
8.4 Aflevering van schilderwerken zijn nooit resultaatgericht. Het beste resultaat zal aangeleverd worden naargelang de overeengekomen lagen en kwaliteit verf. Indien de klant wenst om nog een bijkomende laag aan te brengen is dit met een meerkost.
De eindstaat bevat tevens een overzicht van de reeds door de opdrachtgever betaalde bedragen.

9) Betaling
9.1 Alle facturen van de Mieren worden per e-mail aan de opdrachtgever bezorgd op een door de opdrachtgever ten laatste bij de ondertekening van de offerte opgegeven e-mailadres.
Facturen zullen slechts op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever per gewone post bezorgd worden.
9.2 Alle facturen van de Mieren zijn contant betaalbaar.
9.3 Bij niet betaling van de facturen op de vervaldatum is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 10 % van het factuurbedrag. Deze conventionele verwijlintrest is verschuldigd tot op de dag van algehele betaling en zelfs na dagvaarding.
9.4 Tevens is in geval niet betaling op de vervaldatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventioneel schadebeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 100 €.
9.5 De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
9.6 Onverminderd de toepassing van art. 6.1 dient in geval van betwisting de factuur per aangetekend schrijven te worden geprotesteerd binnen de 8 dagen na ontvangst. Bij gebreke aan tijdig protest zullen de facturen als aanvaard worden beschouwd.

10) Waarborgen
10.1 Behoudens een andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en de Mieren zal de Mieren slechts waarborg verlenen tegen constructiefouten of materiaalgebreken binnen de grenzen van de hierna volgende bepalingen.
10.2 Voor de door de Mieren geleverde goederen c.q. geleverde werken zullen dezelfde garantietermijnen en dezelfde modaliteiten gelden als dewelke door de fabrikant werden gegeven.
10.3 De waarborg is uitdrukkelijk beperkt tot het herstellen of eenvoudig vervangen van het defect materiaal of de uitgevoerde werken, naar keuze van De Mieren, en onder de voorwaarden:
a) dat de Mieren voorafgaandelijk een constructiefout of materiaalgebrek in de levering van het door de Mieren geleverde materiaal erkend heeft en, desgevallend dat de leveranciers van dit materiaal, na ondezoek, een constructiefout hebben erkend voor het aan de Mieren geleverde materiaal.
b) dat de opgemerkte gebreken niet het gevolg zijn van normaal slijtage, nalatigheden, gebrek aan toezicht of onderhoud, foutieve montage, demontage of hermontage en dat de oorzaak van de beschadiging niet te wijten is aan kwaadwilligheid, verwaarlozing, overbelasting, gebruik van het materiaal op een ongepaste wijze of in abnormale werkomstandigheden, onvoorzichtigheid, aanwezigheid van vreemde elementen in het mechanisme of aan gevallen van overmacht zoals brand, vochtigheid, vorst, extreme weersomstandigheden enz.
c) Wanneer er door de opdrachtgever aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.
10.4 Elke beschadiging waarvan de oorzaak niet precies kan bepaald worden, blijft uitsluitend ten laste van de opdrachtgever.
10.5 De Mieren wijst elke verantwoordelijkheid af voor de door de opdrachtgever gemaakte kosten i.v.m. de zonder de tussenkomst en voorafgaande toestemming van de Mieren uitgevoerde herstellingen, wijzigingen, enz. aan de door de Mieren verrichte werkzaamheden en / of leveringen. In een dergelijk geval vervalt de Mieren verleende waarborg volledig.

11) Aansprakelijkheid
11.1 De Mieren is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die ontstaan is op basis van door de opdrachtgever onjuiste of onvolledige gegevens.
11.2 De aansprakelijkheid van de Mieren is in elk geval beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van de Mieren per schadegeval zal worden uitgekeerd.
11.3 In geval door de Mieren een beroep wordt gedaan op een onderaannemer zal de aansprakelijkheid van de Mieren in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat de onderaannemer uitgekeerd zal kunnen krijgen van zijn verzekering.
11.4 De Mieren zal nooit aansprakelijk zijn voor beschadigingen aan beplantingen, leidingen, opritten, e.d. ten gevolge van het gebruik van liften, vervoermiddelen en andere hulpmiddelen in uitvoering van het in de offerte omschreven werk.
11.5 De Mieren zal nooit aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade ten gevolge van opdrachten die door derden zijn uitgevoerd en waarbij de Mieren als tussenpersoon is opgetreden.
11.6 Indien er bij schilderwerken er in opdracht van de klant geschilderd moet worden op of over behangpapier is de Mieren niet aansprakelijk voor de gevolgen indien dit behang loskomt of losweekt door de verf die er is op aangebracht.
11.7 De Mieren zijn niet aansprakelijk voor ongelukken of schade aan onbevoegde personen of personen niet aangesteld door de Mieren op de werf aanwezig zijn.
11.8 De Mieren behouden zich het recht toe personen tot de werf te ontzeggen
12) Geschillenregeling en toepasselijk recht
12.1 In geval van betwisting, is uitsluitend de Rechtbank van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen (België) bevoegd. Doch behoudt De Mieren zich het recht voor te dagvaarden voor de rechtbank van de woonplaats van de koper.
12.2 De geschillen zullen steeds worden beheerst door het Belgisch recht.

Nota:Deze algemene voorwaarden zijn exclusief eigendom van De Mieren en mogen zonder voorafgaandelijke toelating van De Mieren niet gedeeltelijk of in hun geheel worden gereproduceerd, verspreid, gewijzigd of meegedeeld aan het publiek. Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van een of meerdere elementen van deze algemene voorwaarden dienen te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van De Mieren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Mieren WhatsApp
Verstuur